صفحه اصلی |ارسال رایگان مقاله| درباره ما | تماس با ما


صفحه نخست » بانک مقالات با ترجمه  » حلقه گمشده در ایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)
 • حلقه گمشده در ایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

  نام مقاله به انگلیسی: The missing link in building customer brand identification: The role of brand attractiveness تعداد صفحات مقاله:12 تعداد صفحات ترجمه:32 سال مقاله:2017

  خرید آنلاین
  نسخه نمایشی 25000 تومان

نام مقاله به انگلیسی: The missing link  in building customer brand identification: The role of brand attractiveness

نام مقاله به فارسی: حلقه گمشده درایجاد شناسایی نام تجاری (برند) مشتری: نقش جذابیت نام تجاری (برند)

تعداد صفحات مقاله:۱۲

تعداد صفحات ترجمه:۳۲

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۷

لینک مقاله در سایت www.sciencedirect.com

Abstract

The brand management literature has long acknowledged the strategic importance of managing brand identity. However, prior empirical research has largely ignored brand attractiveness in building such identity in the eyes of consumers. Focusing on the airline industry, this study investigates the role of brand attractiveness in fostering customer brand identification. The empirical testing of the conceptual model suggests that brand prestige, brand distinctiveness, and memorable brand experiences have a significant indirect effect on customer brand identification through brand attractiveness, while brand social benefits contributes directly to such identification. The results also challenge prior empirical findings by providing strong support for the need to include brand attractiveness in cultivating identification. When brand attractiveness is incorporated in the model, the effects of brand prestige, brand distinctiveness, and memorable brand experiences became non-significant in predicting customer brand identification. The findings highlight the importance of projecting a brand identity that is attractive to target consumers in order to achieve customer brand identification.

Keywords

Customer brand identification; Brand identity; Brand attractiveness; Brand prestige; Brand distinctiveness; Brand social benefits; Brand management; Airline

چکیده

متون مدیریت نام تجاری به مدت طولانی اذعان به اهمیت استراتژیک مدیریت هویت نام تجاری داشته است. با این حال، تحقیق تجربی پیشین تا حد زیادی جذابیت نام تجاری را در ایجاد چنین هویتی در چشم مصرف کنندگان نادیده گرفته است. با تمرکز بر روی صنعت هواپیمایی، این مطالعه به بررسی نقش جذابیت نام تجاری در پرورش شناسایی نام تجاری مشتری می پردازد.آزمون تجربی مدل مفهومی نشان می دهد که اعتبار نام تجاری، تمایز نام تجاری، نام تجاری و تجربیات به یاد ماندنی یک اثر غیر مستقیم قابل توجه در شناسایی نام تجاری مشتری از طریق جذابیت نام تجاری دارند، در حالی که مزایای اجتماعی نام تجاری به طور مستقیم به چنین شناسایی کمک می کند. نتایج همچنین متون قبلی را توسط حمایت قوی برای از جمله جذابیت نام تجاری در توسعه شناسایی به چالش می کشد. هنگامی که جذابیت نام تجاری در مدل گنجانیده می شود ، اثرات اعتبار نام تجاری، تمایز نام تجاری، وتجربیات به یاد ماندنی نام تجاری  درشناسایی پیش بینی نام تجاری مشتری غیر مهم شد.یافته ها اهمیت طرح ریزی یک هویت نام تجاری را که برای هدف قرار دادن مصرف کنندگان به منظور دستیابی به شناسایی نام تجاری مشتری جذاب است را برجسته می کنند.

واژه ها ی کلیدی

شناسایی نام تجاری مشتری ;هویت نام تجاری ; جذابیت نام تجاری ;اعتبار نام تجاری ;تمایز نام تجاری ; مزایای اجتماعی نام تجاری ; مدیریت برند ;هواپیمایی

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 25000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright modirprozhe.ir 2016
Design By Iran Nashr Eshop